Årsmöte Skövde HF

Här kan du som inte kan närvara på årsmötet i Skövde HF på grund av pandemin ansluta dig för att följa årsmötet och vara med och rösta. För att kunna rösta behöver du först skriva in dig i entrén i idrottshallen.

Klicka på länken för att ansluta dig.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBlM2NmZjItMjQ3OS00NTk2LWE5ZTAtYjdiMmUxMDRiYjgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a786705f-5887-4783-ba7f-2307c9e31dfd%22%2c%22Oid%22%3a%22f1fe1afd-7473-4a0a-a5bb-c01dbbc040d1%22%7d