Årsmöte Skövde HF 2021

För dig som inte får plats på årsmötet på grund av Covid 19 så kan du vara med och lyssna och rösta här. För att rörsta måste du varit på plats i idrottshallen och skrivet in dig.

Klicka här för att ansluta till mötet

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDBlM2NmZjItMjQ3OS00NTk2LWE5ZTAtYjdiMmUxMDRiYjgy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a786705f-5887-4783-ba7f-2307c9e31dfd%22%2c%22Oid%22%3a%22f1fe1afd-7473-4a0a-a5bb-c01dbbc040d1%22%7d